יצירת קשר
מלא/י את פרטיך ונחזור
אליך בהקדם


 מתחיל/ה עבודה חדשה נמצא/ת במעבר בין עבודות שמירה על זכויות ביטוחיות מעוניינ/ת בהצעה לקופת גמל להשקעה אחר

אנחנו מתחייבים ליצור עימך קשר במסגרת שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך. ככל שלא נוצר עמך קשר במשך שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך, אנא צור עימנו קשר בדחיפות בטלפון 2000*

מבטחים קריירה מבטחים קריירה

התראה על פגיעה צפויה בכיסוי הביטוחי – 5א

תפריט תפריט
התראה על פגיעה צפויה בכיסוי הביטוחי

אנו במבטחים מחויבים על פי הוראות הדין למסור הודעה זו בתוך 30 ימים מהמועד בו פסקו בגינך התשלומים לחשבונך בקרן הפנסיה. אם בינתיים חודשו הפקדות בגינך, בין על ידי מעסיק חדש ובין באופן עצמאי על ידיך, אזי מכתב זה נשלח אליך שלא לצורך ואנו מתנצלים מראש על כך.

בהתאם להוראות הדין, אנחנו מחויבים להודיע לך שהפסקה בתשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 (חמישה) חודשים רצופים* תגרום לפגיעה בכיסוי הביטוחי שלך, בתור עמית בקרן הפנסיה:

  • אם חלילה וחס יארע לך אירוע נכות במהלך התקופה שעד למועד חידוש ההפקדות (גם אם תגיש תביעה לאחר מועד חידוש ההפקדות) הקרן לא תכסה אירוע שכזה
  • הפסקת הכיסוי הביטוחי תביא לספירה מחדש של תקופת האכשרה**, כך שגם אם יחודשו ההפקדות בגינך לקרן, לא תהיה זכאי במשך חמש שנים לכיסוי ביטוחי בגין נכות הנובעת ממחלה שחלית בה בעבר, או תחלה בה לפני חידוש ההפקדות, גם אם הפכת חלילה לנכה כתוצאה מאותה מחלה לאחר חידוש ההפקדות
  • במועד שבו תחזור לעבוד / להפקיד כספים בקרן הפנסיה יתכן ותידרש למלא הצהרת בריאות חדשה*** (שעשויה להביא לסירוב לקבל אותך שוב כעמית בקרן הפנסיה, או להחלטה לקבל אותך בתנאים מגבילים)
  • גובה הקצבה המשולמת לשארים, במקרה של פטירה חלילה וחס, עשוי להיות נמוך באופן משמעותי ביותר לעומת הכיסוי שמוענק לעמית פעיל.

לכן, חשוב לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופה של "בין עבודות", שבה אין לך הכנסות המבוטחות בקרן הפנסיה. במידה ולא תפעל בטרם יחלפו 5 חודשים כאמור, יפגע הכיסוי הביטוחי שלך באופן בלתי הפיך!
אתה רשאי להבטיח את המשך הכיסויים הביטוחיים ואת המשך הצבירה לגיל הזקנה כעמית שכיר במקום עבודה חדש (כשמעסיקך החדש מפקיד עבורך בקרן הפנסיה את תשלומיך ואת תשלומי המעסיק), או ע"י תשלום לשמירת הכיסוי הביטוחי בלבד או כעמית עצמאי באמצעות תשלום (מלא או מוקטן) ישירות למבטחים.
נבקשך לפנות מיד עם קבלת מכתבנו זה למרכז המידע והשירות של מבטחים בטלפון 2000*, על מנת לברר מה עליך לעשות לצורך הסדרת זכויותיך. לנוחיותך, תוכל גם למלא את הספח בתחתיתו של מסמך זה ולהעבירו אלינו חתום באמצעות הפקס או הדוא"ל הרשומים בספח, וזאת בתנאי שהספח החתום יתקבל אצלנו בתוך 14 ימים ממועד מכתב זה.
ניתן לפנות גם באמצעות צור הקשר הקיים באתר.

* אם הודעת לקרן הפנסיה כי בחרת לקצר את תקופת ארכת הביטוח (לארבעה חודשים או שלושה חודשים) – תחול הפגיעה האמורה מתום התקופה המקוצרת בה בחרת.
** תקופת אכשרה – תקופה בת 60 חודשים במעמד עמית פעיל (עמית שמופקדים בגינו דמי גמולים שוטפים לקרן, ללא הפסקות העולות על שלושה חודשים רצופים או חמישה חודשים רצופים, לפי הענין). קרן הפנסיה אינה רשאית לשלם פנסיה לעמית או לשאיריו במקרה של אירוע נכות או פטירה חו"ח שאירע לפני תום תקופת האכשרה והנובע ממחלה שקדמה למועד הצטרפות העמית לקרן או למועד חידוש ההפקדות אחרי הפסקה כאמור, לפי המאוחר.
*** לאחר הפסקה העולה על 5 חודשים (או תקופה קצרה יותר שבה בחרת והודעת עליה לקרן) תידרש הצהרת בריאות.

© כל הזכויות שמורות מנורה מבטחים 2014

עיצוב ובנייה: ליקוויד